ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Г | С | Ш | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Ն | Շ | Ջ | Վ | Տ
Number of items at this level: 90.

А

Амбардарян, Гаяне (2002) Образование редуплицированных прилагательных (на материале армянского, русского и английского языков). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 53-61.

Г

Григорян, Саакануш (2007) К вопросу о системности коннотации. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 124-126.

Григорян, Саакануш (2006) Коннотативные возможности словообразовательных элементов в организации английской антропонимической лексики. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 113-116.

Григорян, Саакануш and Сафьян, Вануи and Сафьян, Юра (2007) О взаимоотношениях значения слова и понятия. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 121-123.

С

Сафьян, Лусине (2007) Учебная фразеология: объем и содержание обучения. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 161-163.

Суджян, Заруи (2013) Образ Сатаны в народных армянских названиях растений. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 168-171. ISSN 1829-4316

Ш

Штоян, Рузанна (2020) Стилистические особенности пародизма в ранних рассказах Чехова. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 273-280. ISSN 1234-4321

Ա

Աբրահամյան, Անահիտ (2009) «Եղան» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 30-36.

Աղաբաբյան, Սաթենիկ (2007) Մականվան ըմբռնումը հայերենում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 118-120.

Ավագյան, Արմենուհի (2006) Հարցական նախադասությունները Վ. Անանյանի վիպական արձակում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 106-112.

Ավագյան, Արմենուհի (2016) Սեռի քերականական կարգի դրսևորումը հայերեն անուն-ազգա­նուն­ներում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 241-245. ISSN 1829-4316

Ավետիսյան, Անի (2015) Հոմանիշների գործառական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 188-196. ISSN 1829-4316

Ավետիսյան, Լիլիթ (2006) Հոմանշությունը արդի հայերենի համեմատություն-դարձվածային միավորներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 100-105.

Ավետիսյան, Մադլենա (2010) Բուսանուն պարունակող եռալեզու դարձվածաբանական միավորների իմաստային կաղապարների վերլուծություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 102-107.

Ավետիսյան, Նազելի (2002) Գոյականական բառակապակցությունների տեսակները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 62-65.

Ավետիսյան, Նազելի (2010) Դերբայ լրացումով գոյական բառակապակցությունները և դրանց ոճական արժեքը Հովհ. Շիրազի երկերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 91-95.

Բ

Բադիկյան, Խաչիկ (2003) Դարձվածային միավորների ծագումը և նրանց առաջացման աղբյուրները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 37-44.

Բառնասյան, Ջեմմա (2003) Ժամանակի ամրակայման ձևերը ժողովրդի լեզվամտածողության մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 61-64.

Բառնասյան, Ջեմմա (2007) Կարնո բարբառի խոսվածքներին անդրադառնալու մի փորձ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 109-112.

Գ

Գևորգյան, Լուսինե (2005) Շիրակի մարզի Երազգավորս գյուղի խոսվածքի առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 170-174.

Դ

Դավթյան, Սիրարփի (2014) Գրաբարի ժամանականիշ բառերի իմաստաբանությունը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 152-158. ISSN 1829-4316

Ե

Եղիազարյան, Սաթենիկ (2016) Նորաբանությունները Աբիգ Ավագյանի արձակում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 235-240. ISSN 1829-4316

Զ

Զաքարյան, Հովհաննես (2019) Ճ սկզբնահնչյունով մի քանի բառերի ստուգաբանություն. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 22 (1-2). pp. 228-238. ISSN 1829-4316

Զաքարյան, Սուսաննա (2007) Սար բաղադրիչով լեռնանունների կառուցվածքային և իմաստային քննության շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 113-117.

Զաքարյան, Սուսաննա (2010) Հայկական լեռնանունների ծագումնաբանական քննություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 96-101.

Զաքարյան, Սուսաննա (2012) Հոմանիշ բառերի կիրառությունը Եղ. Չարենցի «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուի մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 99-109.

Զաքարյան, Սուսաննա (2020) Արևելյան փոխառությունները Գյումրու արդի խոսվածքի դարձվածային միավորներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 266-273. ISSN 1234-4321

Զաքյան, Հրանուշ (2003) Քերականական իմաստափոխությունները հայերենի պատմական զարգացման մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 51-60.

Զաքյան, Հրանուշ (2004) Բայերի սեռային փոխանցումները հայերենի պատմական զարգացման մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 106-112.

Զաքյան, Հրանուշ (2010) Խոսքիմասային տարարժեքություն ունեցող բառերն արդի հայերենում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 86-90.

Զաքյան, Հրանուշ (2008) Կրկնասեռությունն արդի հայերենի բայական համակարգում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 129-134.

Զաքյան, Հրանուշ (2011) Բայածանցումը կրկնասեռության չեզոքացման գործոն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 68-72.

Զաքյան, Հրանուշ (2013) Կրկնասեռության ըմբռնումը 17-18-րդ դարերի լատինատիպ քերականություններում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 145-151. ISSN 1829-4316

Թ

Թորոսյան, Հռիփսիմե (2018) «Գլուխ» բաղադրիչով սոմատիկ դարձվածքները հայերենում և պարսկերենում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 68-76. ISSN 1829-4316

Խ

Խաչատրյան, Գուրգեն (2003) Գրաբարի ԱՌ նախդիրը պրոֆ. Վարագ Առաքելյանի «Գրաբարի կապերը» անտիպ աշխատության մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 17-25.

Խաչատրյան, Գուրգեն (2020) Զեղչումը գրական հայերենի երեք փուլերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 230-251. ISSN 1234-4321

Խաչատրյան, Լալիկ (2009) Ներառման ստորադասական կապակցությունը գրաբարի նախադրությամբ և նախդրավոր կառույցներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 27-29.

Խաչատրյան, Լալիկ (2010) Անկատար դերբայական հիմքով վերլուծական բայաձևերի կաղապարները ժամանակակից հայերենում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 81-85.

Խաչատրյան, Լալիկ (2013) Քաղաքական խոսույթը և նրա լեզվական միջոցները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 152-159. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Լալիկ (2018) Կրկնավոր բարդությունների աճականով և նախդրավոր տիպերն Աստվածաշունչ մատյանում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 60-67. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Լալիկ (2020) Հին հայերենի շարահյուսական մի կառուցատիպի մասին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 199-210. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Լալիկ and Ենգոյան, Լուսինե (2015) Զուգաձևություններ գրաբարի ուղղական հոլովում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 197-203. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Լալիկ and Միրումյան, Մարգուշ (2019) Ներխոսքիմասայիև տարարժեքություն ածականների իմաստային կառուցվածքում (համաժամանակյա և տարժամանակյա հայեցակետ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 22 (1-2). pp. 218-227. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Մարիետա (2006) Պատկերավորության միջոցները Վ. Շուշանյանի «Մթին պատանություն» վիպակում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 95-99.

Խաչատրյան, Մարիետա (2013) Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» վեպի լեզվի առանձնահատկությունները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 160-167. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Մարիետա (2016) Մակդիրը Վ. Թոթովենցի «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» վիպակում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 224-234. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Մարիետա (2020) Խոսքի գեղագիտությունն ըստ Ավետիք Իսահակյանի պոեմների. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 252-265. ISSN 1234-4321

Խաչատրյան, Մհեր (2010) Արաբական փոխառություններով կազմված բայերի քերականական կարգերի արտահայտությունը հայրեններում և կաֆաներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 72-80.

Խեմչյան, Էսթեր (2017) Առած-ասացվածքները, երդումները և դարձվածները որպես կայուն բանաձևերի ատաղձ Կարսի հեքիաթներում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 6-15. ISSN 1829-4316

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 22 (1-2). pp. 300-305. ISSN 1829-4316

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Contents; Содержание. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 288-293. ISSN 1234-4321

Կ

Կիրակոսյան, Լիլիթ (2012) Նորաբանությունները քաղաքական PR-ի լեզվում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 87-92.

Հ

Հայրապետյան, Աստղիկ (2005) Փոխառությունները Ֆրիկի տաղերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 82-87.

Հայրապետյան, Սերգեյ (2000) Հայերենի շարադասության ոճական հնարավորությունների շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 3. pp. 92-99.

Հայրապետյան, Սերգեյ (2001) Կրավորական կառույցների հիմնաբաղադրիչների փոխդասավորությունը հայերենում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 4. pp. 62-69.

Հայրապետյան, Սերգեյ (2002) Հատուկ հնչերանգով նախադասությունների շարադասական կաղապարները դասական գրաբարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 40-47.

Հայրապետյան, Սերգո (1998) Հայերենի անցողական կառույցների շարադասության մի քանի հարցեր. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 1. pp. 95-110.

Հայրապետյան, Սերգո (2003) Հարցական նախադասությունների շարադասական կաղապարները դասական գրաբարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 26-36.

Հայրապետյան, Սերգո (2004) Գրաբարի բացականչական նախադասությունը և նրա շարադասական կաղապարները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 98-105.

Հայրապետյան, Սերգո (2010) Գրաբարի նախադասության հնչերանգային տիպերի ուսուցումը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 108-114.

Հայրապետյան, Սերգո (2008) Գրաբարի բուհական ուսուցման հարցեր. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 153-157.

Հայրապետյան, Սերգո (2011) Խոսվածքի երեկն ու այսօրը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 73-79.

Հայրապետյան, Սերգո (2014) Հայերենի կրավորական կառույցը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 142-151. ISSN 1829-4316

Հարությունյան, Անահիտ (2005) Արմատական բառերի ածական //մակբայ տարարժեքությունը գրաբարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 76-81.

Հարությունյան, Ռուբինա (2007) Բացառական, գործիական և ներգոյական հոլովների ուսուցումը միջին դպրոցում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 164-168.

Հովհաննիսյան, Լ. and Փիլոյան, Վ. (2014) Գուրգեն Խաչատրյան, Գրաբար, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2014, 491 էջ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 206-209. ISSN 1829-4316

Հովհաննիսյան, Հայկանուշ (2019) Անանիա Շիրակացին և նրա «Տիեզերագիտություն և տոմար» աշխատության համաբարբառը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 22 (1-2). pp. 203-217. ISSN 1829-4316

Հովհաննիսյան, Ռոզա and Սահակյան, Կարինե (2020) Գյումրու բանավոր երգաստեղծության տեքստի լեզուն. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 178-189. ISSN 1829-4316

Մ

Մարաբյան, Տաթևիկ (2009) Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնության ուսուցումը որպես կապակցված խոսքի զարգացման միջոց. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 147-153.

Մելքոնյան, Արմեն (2008) Հայերենի և թուրքերենի հոլովական համակարգերի զուգադրական քննություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 135-143.

Մելքոնյան, Հովիկ (2003) Ավ. Իսահակյանի հրապարակախոսության բառապաշարը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 45-50.

Մելքոնյան, Հովիկ and Մելքոնյան, Վարդան (2017) Մակդիրը բանաստեղծի ստեղծագործական տեսադաշտում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 96-100. ISSN 1829-4316

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1998) «ԱՏ» ածանցի և դրանով կազմված բառերի մեկնություններ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 1. pp. 84-94.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1999) Տուժե՞լ, թե՞ ընդդիմանալ... ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 2. pp. 144-147.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (2007) Բառաքննական դիտարկումներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 103-108.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (2006) Ենթադրական եղանակի ժխտական ձևերը Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 91-94.

Մելքոնյան, Վարդան (2000) Բառային անհատական նորաբանությունների կազմությունը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 3. pp. 100-105.

Մելքոնյան, Վարդան (2001) Բառային անհատական նորաբանությունների ոճական գործածության հարցեր. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 4. pp. 70-78.

Մելքոնյան, Վարդան (2002) Պարագայական և խնդրային որոշիչը արդի հայերենում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 48-52.

Միրումյան, Մարգուշ (2017) Նորակազմ բայական կայուն կապակցություններ «Ազգ» շաբաթաթերթում (2015-2016 թվականներ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 89-95. ISSN 1829-4316

Մկրտչյան, Գարիկ (2017) Մշո և Կարնո բարբառների տիպաբանությունը (ընդհանրություններ և տարբերություններ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 80-88. ISSN 1829-4316

Մկրտչյան, Էդ. (2005) Ս. Հայրապետյան. Գրաբարի շարադասությունը (V դ.). «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2005, 254 էջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 179-181.

Մնացականյան, Գրետա (2008) Փիլիսոփայական տերմինների բառակազմական կաղապարները գրաբարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 125-128.

Ն

Նիկողոսյան, Քրիստինե (2017) Փոխաբերությունը Նար-Դոսի «Մեր թաղը» պատմվածաշարում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 101-106. ISSN 1829-4316

Նիկողոսյան, Քրիստինե (2018) Ոճական բանադարձումներ Նար-դոսի «Մեր թաղը» պատմվածաշարում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 77-83. ISSN 1829-4316

Շ

Շահվերդյան, Թերեզա (2005) Հաստատական և ժխտական նախադասությունների վերիմաստավորումը դասական գրաբարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 71-75.

Ջ

Ջուլֆայան, Ռուզան (2004) Փոխանցումներ հասարակ անուններից անձնանուններին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 113-119.

Վ

Վարդանյան, Սիրանուշ (2008) Բառային փոխաձևման (տրանսֆորմացիայի) որոշ հարցեր Վ. Սարոյանի պատմվածքների թարգմանություններում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 144-146.

Տ

Տեր-Ադամյան, Շուշանիկ (2009) Կերպաժամանակային փոխհարաբերության տիպաբանական բնութագիրը գերմաներենում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 48-51.

Տեր-Ադամյան, Շուշանիկ (2017) Ըղձական եղանակի իմաստային և գործառական առանձնահատկությունները գերմաներենում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 107-112. ISSN 1829-4316

This list was generated on Tue Apr 13 11:28:46 2021 AMT.